Участие в конкурс „Така разбирам любовта“ „Красотата около нас“

През месец февруари 2017 г. ученици от I до VIII клас участваха в конкурс за рисунка, организиран от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община  Кубрат.

Г- жа Карагьозова – секретар на МКБППМН да  награди  отличените ученички.  Гюлсехер Фердиева Исмаилова ученичка в I – ви клас се класира на трето място в раздел „Така разбирам любовта“. Тя получи грамота и плюшено червено сърце. Назлъ Севгинова Юсуфова ученичка от II – ри клас се класира на трето място в раздел „Красотата около нас“. Получи грамота и плюшено червено сърце.