Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства.

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 128, ал. 1 чл.129,ал.1 и чл.130,ал1от Закона за предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документиИздаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

5. Начини на заявяване на услугата

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства се издават на всеки,завършил успешно дадения клас,етап,или степен на образование.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

Услугата не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

8. Такси или цени

Не се дължат

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

  • Отказът за издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелствасе обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

g_harsovo@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите документи за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.