Преместване

Задължителна информация Образователни услуги
1 Наименование на административната услуга Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 и чл. 148.
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание. До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.  В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.  
5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път …………………………………………… /попълва се от училището/
7 Такси или цени Не се дължат такси
8 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
9 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
10 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. ………………………………………………. /изписва се електронния адрес на институцията/
11 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник
   
1 Наименование на административната услуга Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището  
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината. Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи: 1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; 2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; 4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група. Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 1. дете с трайни увреждания над 50 %; 2. дете с един или двама починали родители; 3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището; 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 5. дете от семейство с повече от две деца; 6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.
5 Начини на заявяване на услугата. Лично или чрез пълномощник
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път ………………………………………. /попълва се от училището/
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочно
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Общинска администрация Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. ………………………………… /електронен адрес на институцията/  
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник
   
1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището. Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.  Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.
5 Начини на заявяване на услугата. ……………………………………….. /попълва се от училището/
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. ……………………………………….. /попълва се от училището/
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. …………………………………………. /електронен адрес на институцията/
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник
 
1 Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Приемане на ученици в  V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием  
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН – олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки. Те се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година. Състезанията, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение. За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Учениците се класират от профилираната гимназия въз основа на: резултата от националното външно оценяване по математика; 2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 3. резултатите от най-малко: една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или две състезания в областта на математиката и/или на природните науки За участие в класирането учениците подават: 1. заявление до директора на профилираната гимназия  по образец на училището. 2. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите – само за ученици от друга област; 3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област. Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанията и/или олимпиадата. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището. Класирането се извършва от съответното училище.
5 Начини на заявяване на услугата. …………………………………………. /попълва се от институцията/
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. …………………………………………. /попълва се от институцията/
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. …………………………………………. /електронен адрес на институцията/
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник
   
1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием  
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището  
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване. За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент. Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите. Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
5 Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната  година Сред тези документи са: Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование
6 Начини на заявяване на услугата. Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице. Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.
7 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. https://priem.mon.bg/
8 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година
9 Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Не се дължат такси
10 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
11 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
12 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. …………………………………………. /електронен адрес на институцията/
13 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник
 
1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас. Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите. Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието. За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала. Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието. Изискванията към учениците за участие в приема са: 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване; 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН. Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.
5 Начини на заявяване на услугата. Неприложимо
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Не се предоставя по електронен път
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. …………………………………………. /електронен адрес на институцията/
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник

5 октомври- Международен ден на учителя

На 5 октомври 2018 г. от 10. 40 ч. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се събраха ученици и учители, за да отбележат международния ден на учителя.

        Севим Куртчу произнесе тържествено слово, възхваляващо делото на учителя. Няма човек, който да не помни първия учебен ден и своя първи учител. Учителската професия е сред най- значимите професии, които оформят човека като обществена и духовна личност. Днес отдаваме почит към личността и професията учител. Няма възпитание без човешки пример и вдъхновение. Учителите запалват онази искра, от която животът става интересен и смислен.        

        Учителите винаги са били сред първите  личности, допринесли за развитието на обществото. През нашето Възраждане в  първите училища влизат най-просветените българи, училите в чужбина, както и свещениците. Те поставят основите на националното ни самосъзнание. Повечето от най-великите наши личности са били и учители – Христо Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Йордан Йовков…

         Нека благодарим на любимите си учители за труда им. Защото както в началото стои словото, така и в началото на всеки съзнателен човешки живот стои един Учител.

        В часовете по изобразително изкуство учениците от V клас изработиха поздравителна кутия, в която  поставиха  картички за учителите. Отваряйки кутията, учителите бяха изненадани от картичките.   Севим Куртчу и учениците от V ,VI и  VII клас изработиха табло с рисунки, посветена на учителя.

       Празнично облечени, учениците от V и VI клас рецитираха стихове за любимите учители.Голямо впечатление предизвика писмото на Наарин Гюрсесова от V клас. „Скъпи учители, всеки ден ни обогатяване със знания и умения. По български език се учим да бъдем грамотни; по математика развиваме логическото си мислене; в часовете по човекът и природата опознаваме околния свят; по история разширяваме кръгозора си за древните цивилизации; по физическо изпълняваме гимнастически упражнения.

Училището е моят втори дом и аз се чувствам истински щастлива.Днес е празник на учителя и аз изразявам моята благодарност към Вас.

Благодаря Ви, скъпи учители!

       Учителите благодариха за поздравленията и пожелаха на учениците здраве, успехи и сбъдване на мечтите.

       Един хубав ден, който предизвика вълнение и приятни емоции!

140 г. от Освобождението на България от османско робство

Поради лоши метеорологични условия, тържеството по случай 140г. от освобождението на България се отбеляза на 5.03. 2018 г. в мултимедийната зала.

Програмата започна с патриотичната песен: “Боят настана, тупкат сърца ни.“

Севим Куртчу произнесе слово, с което проследи хронологията на важни исторически събития и личности. На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор, с който  отбелязваме края на една война. Тази война  е символ на успеха на националните борби, символ на мечтите, символ на новото национално самочувствие и достойнство.

3-ти март е доказателството, че жертвите от Априлското въстание не са били напразни, че 15 хиляди доброволци, загинали, сражавайки се в руско-турската освободителна война, са дали живота си в името на нещо свято – в името на България!

Пътят на свободата, пътят до трети март започва от хайдушките пътеки, минава през нелегалните комитети на Левски, узрява в саможертвата, изкачва стръмните сипеи на Ботевия Вола, за да се стигне до днешната свещена дата.
Постепенно бяха изградени новите български институции, беше изградена и утвърдена новата, съвременна и европейска българска държавност. Нека бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци! Да бъдем смели! Да бъдем истински българи.
Да сведем чела в знак на признателност пред хилядите жертви, които положиха своите кости по пътя към победата.

Седмокласниците рецитираха одата “Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов.

Програмата завърши с презентацията“ 3 март 1878 г.“. Пред табло, илюстриращо значими събития от руско- турската освободителна война, Джем Ерхан ученик от IV клас поднесе букет от кокичета.

145 години от гибелта на Апостола на свободата

На 19.02. 2018 г. ученици и учители се събраха в мултимедийната зала на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ , за да отбележат 145 години от гибелта на Васил Левски.

Тържеството започна с презентацията „10 незабравими  цитати на Васил Левски“. Бяха представени: “ И не забравяйте – времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ . „Днешният век е век на свободата“, „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“, „ Трябва да се жертва всичко, па и себе си.“, „Оръжие, оръжие и пак оръжие.“, „ Дела трябват, а не думи.“, „Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълняват точно длъжността.“, „За отечеството работя байо! Кажи ми мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“, „ Най- много са виновни чорбаджиите.“, „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си.“ Тези думи са ще продължават да се помнят поколения след поколения. Те могат да ни вдъхновяват или да ни накарат да се замислим.

Севим Куртчу – старши учител произнесе тържествено слово, възвеличащо делото на Васил Левски. Денят, в който Дякона увисва на бесилото, е сред малкото дати в националния ни исторически календар, които ни обединяват и които ни дават основание не само да си припомним последните мигове от живота на Васил Левски, но и да погледнем към самите себе си, за да осмислим извървения досега от народа ни път, за да потърсим ориентир за онова, което сме постигнали или пропуснали.   Левски се роди и живя в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителстваха, свят, в който желанието за промяна беше много силно, но в същото време никой не предлагаше как това да стане бързо и успешно. И тук именно трябва да преоткрием магията на Апостолското обаяние, да оценим способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и селянина, и учения и неграмотния – едно изключително ценно качество, позволило му да намери най-ефективното средство за превръщането на роба в борец за народна правда. Своята увереност и морална сила Левски черпеше от идеала за независима, целокупна и силна България. Той вярваше във възкресението на свободна България и посвети цялата си енергия на постигането на тази цел, а с конкретната си дейност по подготовка на националната революция, той предаде своята вяра на последователите си, накара ги да осъзнаят, че съдбата им е в собствените им ръце, че и те могат да бъдат като другите европейски народи.  С цялата си революционна дейност той беше и продължава да бъде пример за това какви качества трябва да притежава големият политически лидер. Левски не можеше да се похвали с университетски дипломи, но трудният му житейски път го беше научил, че за да поведеш цял един народ на заколение, по пътя на собствената му Голгота, е нужно не само да имаш визия за това какво трябва и как трябва да се направи, но и с личния си пример да покажеш, че това за което зовеш е наистина постижимо, че саможертвата не е само думи, но и дела, че да ръководиш означава и да носиш отговорност. Представите на Апостола за бъдещето на свободна България очертават един нов, непознат и бленуван от всички българи свят, на справедливостта и на равенството пред закона, свят, в който няма да бъдеш преследван за политическите си идеи или за религиозните си вярвания, свят, в който всички ще имат равни права и задължения, равни шансове и възможности за изява.

За какви идеали може да става дума в държава, в която престъпниците тънат в лукс и се разхождат на свобода, а честният и обикновен българин не знае как да опази дома си, как да изхрани и изучи децата си?  Ако се научим да гледаме на настоящето си през очите на Апостола,  а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими, защото всичко зависи от нас и е в нашите собствени ръце!( В текста се цитира част от словото на проф. Пламен Митев, http://vasil-levski.bg/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4/)

Облечени официално,  учениците от VI и VII клас, рецитираха стихотворения, посветени на Апостола на свободата.

Публиката  наблюдава презентация „Чисти сметки“ по стихове на Петя Йорданова с музикален фон Исихия – Откровения:

“ Апостоле,

сега си ни нужен повече,

отколкото преди.

Записвай своето

тефтерче малко

отляво- дадената дума вчера,

отдясно –

неизпълнената още,

отляво –

обещаните стъпки

отдясно –

ненаправените още,

отляво –

клетвата за подвиг,

отдясно –

подвига неизпълнен,

и направи им сметката,

най- правата,

че някои сега

започнаха да си надписват

Славата

и да си слагат повече звезди.

Записвай върху

страниците тънки,

едно до друго всичко запиши:

на кой

днес поста му е по- висок,

отколкото

доброто име,

на кой

днес джоба му е по- дълбок,

отколкото

душата му човешка,

на кой са повече

сега словата

отколкото

на другите делата…

Ела и всичко запиши

на още ненаписан лист,

че да са много

чисти сметките

и пътя, който ни роди,

да бъде като твоя чист.

Апостоле,

сега си ни нужен повече,

отколкото преди.“

 

След това  стихотворение Севим Куртчу призова всички да сведат чела и да отдадат едноминутно мълчание в памет на Васил Левски. Пред табло, илюстриращо живота и революционната дейност на Апостола, Джем Ерхан ученик от IV клас поднесе букет от кокичета.

1 ноември – Ден на народните будители

На 31. X. 2017 г. от 10, 30 ч. в коридора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ученици и учители събраха, за да отбележат Деня на народните будители.
Под ръководството на Севим Куртчу старши учител- горен курс се организира литературно- музикална композиция.
Севим Куртчу произнесе тържествено слово, посветено на деня на народните будители. Днес е ден на народните будители, на хилядите знайни или безименни книжовници, зографи и учители, които от век във век с измъчени тела и души са правили така, че страниците на историята ни да дишат. На всеки душата е трепкала от радост, когато е виждал как засиява раздухваната от него искрица. И всеки сам, един срещу всички обстоятелства – „като врани срещу сокол“, както е видял незнайният житиеписец първоучителя Константин Философ в битката му за славянското писмо във Венеция. Сякаш неземна мощ изпълва гръдта на немощния монах, за да изрече призив, който още отеква:“ Българино, знай своя род и език!“. Или на поета, за да напише стих, който продължава да тревожи: „От сън дълбок се събуди!“.
Днес е ден на народните будители. Тежко ни, ако ги нямаше. Затова нека да си спомним за тях, за всичко, което правят на върха на надеждата, за да имаме българска литература, живопис, образование.
Ако днес си спомним за нашите народни будители, това означава, че сме си дали сметка сред водовъртежа на хаоса кои сме и в какво е силата ни. А това ще бъде първата победа на духа над разрухата, лъжата и родоотстъпничеството. Ще видим, че не политици, търговци и нови чорбаджии са най- важното нещо за нацията ни, а онова, което крепи българското вътре в нас и не му дава да се погуби.
Затова – на учителя поклон, на писателя поклон, на художника и артиста поклон, на публициста, който буди съвестта ни, поклон. Поклон на всички, които не се предават в битката за българската същина, за да съществува въпреки всичко държавата на духа ни!
В рецитала участваха: Хюсеин Хюсеин ученик от VII клас, Ейхан Али ученик от VII клас, Еркан Хюсеин ученик от VII клас, Ася Боянова ученичка от VI клас, Шемсинир Мехмедов ученик от VI клас, Десислава Тошкова ученичка от VI клас, Бирел Бейзатова ученичка от VI клас, Александра Христова ученичка от VI клас.
Като истински художници се представиха с творбите си : Бюрхан Ризаев ученик от IV клас, Назар Ризаева ученичка от V клас , Арзу Бейханова ученичка от V клас, Ахмед Асенов ученик от V клас, Десислава Тошкова ученичка от VI клас, Бирел Ризаева ученичка от VI клас, Бурчин Ремзиева ученичка от VI клас, Александра Христова ученичка от VI клас, Йозер Ахмедов ученик от VI клас, Шемсинир Мехмедов ученик от VI клас, Мерал Джумалиева ученичка от VI клас, Даяна Тошкова ученичка от VII клас, Гьоксел Яшаров ученик от VII клас, Еркан Хюсеин ученик от VII клас, Елис Ибрахимова ученичка от VII клас, Бирен Ризева ученик от VII клас, Хюсеин Хюсеин ученик от VII клас.
Подготви се табло с произведенията на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов и Николай Лилиев.
Със съдействието на Севил Али и Десислава Цонева учениците наблюдава презентация, представяща делото на народните будители.

5 октомври- Международен ден на учителя

На 5 октомри 2017 г. в 10, 40 ч. ученици и учители се събраха в коридора на училището, за да отбележат международния ден на учителя.
Ръководител на мероприятието беше Севим Куртчу- старши учител- горен курс.
Елис Ибрахимова и Бирен Ризаева ученички от VII клас прочетоха есето на Джон У. Шлатър.
„ Аз съм учител.
Родил съм се в мига, когато от устата на дете е изскочил въпрос.
Аз съм много хора на много места.
Аз съм Сократ, вдъхновяващ младежите на Атина да откриват нови идеи като задават въпроси.
Аз съм Ан Съливан, поставяща тайните на Вселената в протегнатата ръка на Хелън Келър.
Аз съм Езоп и Ханс Кристиан Андерсен, разкриващи истината чрез безбройни истории.
Аз съм Марва Колинс, която се бори за правото на образование на всяко дете.
Аз съм Мари МакКлеод Бътюн, която строи голям колеж за моя народ, където вместо чинове има оранжеви щайги.
Аз съм и Бел Кауфман, борещ се да върви „Нагоре по стълбата, която води надолу“.
Имената на онези, които са практикували моята професия, звънят като камбани на славата за човечеството… Букър Т. Уошингтън, Буда, Конфуций, Ралф Уолдо Емерсън, Лио Баскаля, Моисей и Исус.
Аз съм всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици.
Аз съм плакал от радост на сватбите на мои бивши ученици, смял съм се щастлив при раждането на техните деца и съм стоял с глава, наведена от скръб и объркване, край гробове, изкопани твърде скоро, за тела твърде, твърде млади.
В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и лекар, треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, таксиметров шофьор, психолог, заместник родител, продавач, политик и защитник на вярата.
Независимо от картите, диаграмите, формулите, глаголите, разказите и книгите аз наистина нямаше какво да преподавам, защото онова, което трябваше да научат учениците ми, беше да опознаят себе си, а аз знам, че най-трудно е да разбереш кой си.
Аз съм парадокс. Аз говоря най-силно, когато слушам най-внимателно. Най-големият подарък за мен е благодарността на моите ученици.
Материалното богатство не е моя цел, но аз съм търсач на съкровища на пълен работен ден, който проучва нови възможности, в които учениците му да използват своите таланти, и издирва таланти, които понякога лежат дълбоко заровени сред отломките на нечие саморазрушение.
Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.
На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден – с нови въпроси, идеи и приятелства.
Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.
Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа, Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът – всички се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим.
А на кого трябва да благодаря за този чудесен живот, който така щастливо ми е отреден, освен на обществото, на родителите. Защото вие сте ми оказали голямата чест да ми се доверите с великия си принос към вечността – вашите деца.
И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.
Аз съм учител… и всеки ден благодаря на Бога за това.“
В часовете по изобразително изкуство учениците изработиха картички, нарисуваха рисунки и ги подариха на своите учители.

15 септември – първи учебен ден

Отново е 15 септември. Дворът на училището е изпълнен с ученици, учители и родители. Всички са в очакване на новата учебна година. Малките възпитаници държат стеснително ръцете на майките. За първи път ще пристъпят в голямата слънчева сграда – училището.  Вълнение и радост изпълват сърцата.

Официалното откриване на учебната година започна в 9, 00 ч. На фона на химна на България учениците от IV , VI VII клас  вървяха тържествено, държаха флага на националното знаме и застанаха пред портрета на светите братя Кирил и Методий.

Водещи на тържеството бяха Севим Куртчу- старши учител по Български език и литература и история и Красимира Атанасова – старши учител в начален етап.

Директорът на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“  г- н Стоянов произнесе поздравително слово. Подчерта, че първия учебен ден е символ на знанието, духовността и образованието. Пожела на ученици и учители, здраве, вдъхновение  и успехи през новата учебна 2017/ 2018година.

На музикален фон на песента :“ Запя свойта песен звънчето“, група ученици от IV, VI и VII клас се строиха пред публиката.  Изпълниха литературна композиция, посветена на първия учебен ден .

Под ръководството на Красимира Атанасова – класен ръководител на I клас, малките първокласниците за първи път се представиха пред публика и рецитираха с голямо желание.

Десислава Тошкова – ученичка от VI клас приветства най- малките възпитаници. Призова учениците да бъдат упорити и търпеливи. Да слушат напътствията на г- жа Атанасова. Десислава Тошкова подари  на първокласниците „ключа на знаниета „ и пожела здраве и успехи.

Заби училищния звънец.   По стара традиция първи в училището влязоха първокласниците, водени от г- жа Атанасова. След тях тръгнаха останалите ученици по класове.